Privacy

Overzicht

Eindgebruikersovereenkomst voor de Teleseminar-software
Lees deze overeenkomst zorgvuldig. De opleidingen die Teleseminar verstrekt maken gebruik van software die geleverd wordt op een magnetische of elektronische drager, of wordt geïnstalleerd op een computer, tablet of smartphone via de AppStore van Apple, de Windows Store van Microsoft of Google Play voor Android. Door de software of een deel van de software of alle bestanden die door het programma gebruikt worden op de drager van het Teleseminar of op een opslagmedium van de eindgebruiker te kopiëren, te installeren of te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen vervat in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is afdwingbaar jegens de gebruiker natuurlijke persoon voor wie het seminarie werd aangekocht en de rechtspersoon die de software heeft verkregen en ten behoeve waarvan deze wordt gebruikt. Indien u niet instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dient u de software noch de bestanden die erdoor gebruikt worden te gebruiken, te kopiëren of te installeren. Wie zich niet akkoord verklaart met deze eindgebruikersovereenkomst kan de opleiding niet volgen noch een aanvraagformulier tot het bekomen van een attest voor het volgen van de opleiding afdrukken. Contacteer in dat geval Teleseminar voor de voorwaarden en beperkingen inzake retournering van software en terugbetaling.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software of alle bestanden die door het programma gebruikt worden op de drager van het Teleseminar of op een opslagmedium van de eindgebruiker berusten bij Teleseminar. De software wordt niet aan u verkocht maar onder licentie verstrekt. Teleseminar staat u slechts toe de software te kopiëren, installeren, gebruiken of anderszins profiteren van de functionaliteit of intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.
Op de samenstellende delen van de opleiding, waaronder doch niet exclusief de video-opnames, slides en animaties, de eventueel afgedrukte slides, gelden onverkort de auteursrechten. Het is de gebruiker of verwerver van deze opleiding en bijhorende licentie niet toegestaan om deze buiten het door het auteursrecht op dwingende wijze toegestane gebruik te gebruiken.

1. Softwarelicentie
Bij aankoop van een Teleseminar krijgt de gebruiker één niet-exclusieve licentie die recht geeft de software te gebruiken en de opleiding te volgen met het oog op het bekomen van een voorlopig attest mits naleving van de bepalingen in deze overeenkomst. Het is de houder van een licentie verboden om deze licentie te verkopen, opnieuw in licentie te geven, te verhuren of aan anderen om niet of onder bezwarende titel ter beschikking te stellen. Het is de gebruiker echter wel toegestaan de software kosteloos ter beschikking te stellen van personen die tewerkgesteld zijn bij dezelfde rechtspersoon of natuurlijke persoon als de verwerver van de licentie. Dit gebruik is beperkt tot het volgen van de opleiding zonder dat dit aanleiding kan geven tot het bekomen van een voorlopig of definitief attest. Het is niet toegelaten om voor dit gebruik extra kopieën te maken van de drager of de logingegevens, met inbegrip van paswoord, die toegang verschaffen tot de opleiding door te geven aan andere gebruikers. Het is niet toegestaan de software te kopiëren op enigerlei wijze dan ook. Het is eveneens verboden de software te wijzigen, aan te passen of te vertalen. De software mag niet worden gedecompileerd, gedeassembleerd of anderszins gepoogd de broncode van de software te achterhalen. Het is bovendien verboden bepaalde delen van de software af te scheiden; de software wordt verstrekt als één geheel en dient navenant gebruikt te worden.

2. Intellectueel eigendom
De software, alle onderdelen die hiervan deel uitmaken en de bestanden die tijdens de opleiding gebruikt worden, zijn intellectueel eigendom van Teleseminar bvba. De software is wettelijk beschermd door de bepalingen van de softwarewet. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de software verleend en zijn alle rechten, die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend, voorbehouden door Teleseminar.De bestanden die door de software gebruikt worden, zijn beschermd door het auteursrecht. Het is de verwerver van de licentie niet toegelaten deze bestanden te kopiëren of op enigerlei andere wijze te gebruiken dan door gebruik met de software.

3. Garantie
Indien de software niet op de computer van de gebruiker kan worden geïnstalleerd ondanks dat het besturingssysteem en hardwareconfiguratie in overeenstemming zijn met wat in de documentatie vermeld wordt, kan de gebruiker binnen 90 kalenderdagen de opleiding terugsturen aan de leverancier en de terugbetaling bekomen. Het staat Teleseminar vrij om in dergelijk geval de gebruikte computerconfiguratie aan een diagnose te onderwerpen op de plaats waar deze zich bevindt. De gebruiker of verwerver die dit niet toestaat, komt niet in aanmerking voor terugbetaling. De bovenstaande voorwaarden vormen de enige verhaalsmogelijkheden van de gebruiker. Variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen beschreven is in de documentatie gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. Om gebruik te maken van de garantie dient het bewijs van aankoop binnen de voornoemde negentig dagen te worden teruggestuurd naar Teleseminar bvba. Indien wordt vastgesteld dat een gedeelte van de betreffende opleiding reeds werd gevolgd, dan vervalt de mogelijkheid tot terugbetaling.

4. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht en behoudens hetgeen is bepaald in de garantie van Teleseminar, zijn Teleseminar noch haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei schade (direct of indirect, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het softwareproduct, zelfs indien Teleseminar op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die op grond van het toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Teleseminar uit hoofde van enige bepaling in deze overeenkomst beperkt tot het werkelijk voor het softwareproduct betaalde bedrag. Teleseminar kan evenmin aansprakelijjk geacht worden voor enigerlei schade (direct of indirect, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) op basis van de inhoud van de aangeboden opleiding.

5. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en de verkoop van de opleiding wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de software die voortvloeien uit deze overeenkomst of uit de opleiding kunnen dientengevolge enkel voor een Belgische rechtbank gevoerd worden. De rechtbank van Oudenaarde wordt in deze aangewezen als territoriaal bevoegde rechtbank.

6. Instemming met het gebruik van gegevens
Teleseminar en haar verbonden ondernemingen en leveranciers mogen technische en gebruiksgegevens verzamelen en gebruiken. Deze worden verzameld als onderdeel van de verleende ondersteunings-diensten die betrekking hebben op de software, om de software te verbeteren en aan te passen aan de gebruiker en om een aangepaste, verbeterde of uitgebreide commerciële politiek te voeren. Het gebruik ervan is beperkt tot de doelstellingen die hier omschreven worden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop de identiteit van de gebruiker kenbaar wordt gemaakt, behalve met toestemming van de gebruiker. Het verlenen van technische ondersteuning is slechts mogelijk indien de gebruiker toestemming geeft om gebruik te maken van alle gegevens over de gebruiker en de computerinfrastructuur waarvan hij gebruik maakt bij het volgen van de opleiding. De gegevens die aan Teleseminar worden verstrekt voor het aanmaken van een account, waaronder naam en voornaam, bedrijfsnaam en e-mailadres, voor het gebruik van Teleseminar op mobiele apparaten, mogen door Teleseminar worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

7. Specifieke bepalingen en uitzonderingen

7.1 Attest in het kader van de verplichte beroepsvervolmaking
De opleidingen van Teleseminar laten de gebruiker toe na het volgen een attest te bekomen. Het attest wordt niet aangemaakt zolang geen betaling van de opleiding werd bekomen. De aankoop van één licentie geeft slechts recht op één deelname-attest dat definitief en bewijskrachtig is en in aanmerking komt voor de eventuele verplichte beroepsvervolmaking. Delen van een opleiding die voor geregistreerde gebruikers gratis ter beschikking worden gesteld ter kennismaking met de inhoud van de opleiding, en die door de gebruiker werden gevolgd, kunnen geen aanleiding geven tot het verstrekken van een deelname-attest voor het volgen ervan.

7.2 Frauduleus gebruik van de software
Teleseminar behoudt zich het recht voor elke gebruiker bij wie een vermoeden van frauduleus gebruik bestaat een attest te weigeren. Tijdens het volgen van het seminarie worden allerlei gegevens met betrekking tot het gebruik van de software opgeslagen op het mobiel apparaat en doorgestuurd naar Teleseminar bij aanwezigheid van een actieve internetverbinding. Voor het doorsturen van een attestaanvraag via een mobiel apparaat is een internetverbinding vereist.. Wanneer de gebruiker het attest aanvraagt gebeuren op basis van deze gegevens een aantal berekeningen die resulteren in een lijst met potentiële fraude-indicatoren. Indien deze indicatoren wijzen op frauduleus gebruik van de opleiding zal de gebruiker enkel een voorlopig en geen definitief attest bekomen. Onder frauduleus gebruik wordt verstaan elk gebruik van de software en/of opleiding dat niet begrepen wordt onder het volledig en aandachtig volgen van de aangeboden opleiding en informatie, naar analogie met het aandachtig volgen van een klassikale opleiding.
Welke gedragingen of combinatie van gedragingen als frauduleus worden aangezien behoort tot de discretionaire bevoegdheid van Teleseminar. Bij de weigering van een attest heeft de verwerver het recht de reden van de weigering te vernemen. Het is de gebruiker niet toegestaan bestanden te verwijderen vooraleer hij of zij in het bezit is van het definitieve attest. Het niet kunnen leveren van deze bestanden staat gelijk met frauduleus gebruik van de opleiding en kan nooit aanleiding geven tot het verwerven van een attest. De verwerver geeft aan Teleseminar de toestemming om deze bestanden via enige elektronische bestandsuitwisselingsvorm te verkrijgen. Het staat Teleseminar in gevallen van twijfel vrij een attest te weigeren doch aan de verwerver de aankoopprijs van de betreffende opleiding terug te betalen. Bij duidelijk frauduleus gebruik kan de verwerver nooit aanspraak maken op terugbetaling van de aankoopsom.
Wanneer door om het even welke situatie, ten gevolge van doch niet exclusief omschreven computerproblemen of stroomverlies de bestanden niet langer intact zijn of verdwenen, en daardoor de indicatie van reeds gevolgde delen van de opleiding niet langer aanwezig is, dient de gebruiker deze delen opnieuw te volgen alvorens een voorlopig attest te kunnen aanvragen.
Teleseminar is niet aansprakelijk voor het verlies van tijd dat daarmee gepaard gaat.
Teleseminar heeft de mogelijkheid om de gebruiker een verwittiging te geven omtrent gebruik van de software dat in de toekomst niet langer geduld wordt en dat bij herhaald voorkomen leidt tot de weigering om een attest te verschaffen.

8. Algemene bepalingen
Deze overeenkomst vormt de volledige overeen-komst tussen de verwerver en gebruiker en Teleseminar met betrekking tot het softwareproduct en de eventuele productondersteuning. Deze over-eenkomst vervangt alle voorgaande of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het software-product of enig ander onderwerp dat door deze overeenkomst wordt gedekt. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen.

Onder volgende bepalingen wordt verstaan:

Teleseminar: de handelsnaam voor opleidingen op een magnetische of elektronische drager die de gebruiker in staat stellen opleidingen op computer of mobiel apparaat te volgen waarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan bepaald worden of de gebruiker deze opleiding daadwerkelijk heeft gevolgd, en waarbij door de gelijknamige organisatie Teleseminar bvba of haar partnerorganisaties een deelnameattest wordt uitgereikt.

Opleiding: één titel geproduceerd volgens het Teleseminar-principe met een voorafbepaald onderwerp en looptijd, en die samengesteld is uit een aantal modules en slides.

Teleseminar App: het programma dat wordt geïnstalleerd op een computer, tablet of smartphone via de AppStore van Apple, de Windows Store van Microsoft of Google Play voor Android en die de noodzakelijke software bevat om opleidingen op deze apparaten te kunnen volgen. Via deze App kunnen opleidingen worden bekeken met een actieve internetverbinding of gedownload worden.

Software: de programmatuur die door Teleseminar werd ontwikkeld en aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld om de opleiding te volgen alsook de noodzakelijke informatie te verzamelen om de controle van het effectief volgen van de opleiding uit te voeren, teneinde te kunnen afleiden of een attest van deelname wordt uitgereikt.

Verwerver: de natuurlijke of rechtspersoon die een Teleseminar-opleiding aanschaft en daardoor de gebruikslicentie voor de software bekomt en aan wie de betreffende opleiding wordt gefactureerd.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die de opleiding volgt met het oog op het bekomen van een attest en die als dusdanig bij de bestelling van het Teleseminar werd vermeld.

Bestanden: het geheel van computerbestanden die door de software worden gebruik voor het volgen van de opleiding en apart op de drager worden opgeslagen; het betreft onder meer doch niet exclusief de videobestanden en animatiebestanden voor de slides.