Eddy Debruyne Bestel

Btw-cursus, deel 1: Algemeen overzicht btw-materie

3 uur 119,00 €
Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wat de kenmerken zijn van het btw-systeem? Weet u wat een derdelandsgebied is? Weet u wat de btw-wetgeving onder misbruik verstaat? Weet u wanneer de btw opeisbaar wordt? Weet uw wanneer er btw verschuldigd is? En zo ja, weet u waar de btw verschuldigd is en wie de schuldenaar is inzake btw?

In dit eerste deel van deze grondige btw-cursus wordt een algemeen overzicht van de btw-materie gegeven. Vooreerst wordt het oude systeem en de overgang naar een binnen de EU (EEG) geldig nieuw btw-systeem besproken. Vervolgens worden de bronnen, de kenmerken en de voordelen van het btw-stelsel toegelicht. Nadien worden een aantal communautaire begrippen overlopen die gedefineerd worden in artikel 1 van het Wetboek Btw. Daarna worden de vier belastbare handelingen inzake btw aangestipt en tenslotte wordt verduidelijkt hoe een btw-probleem praktisch kan worden opgelost aan de hand van vijf belangrijke vragen.

Komen onder meer aan bod: het geografisch toepassingsgebied, het intracommunautair goederenvervoer, accijnsproducten, reizen en reisbureau, beleggingsgoud, misbruik, gebouw en bijbehorend terrein, de opeisbaarheid van btw, de levering van goederen, het verrichten van diensten, de invoer, de intracommunautaire verwervingen, handelingen onder bezwarende titel, de hoedanigheid van de partijen, de btw-handelingen, de plaats van opeisbaarheid en de schuldenaar van de btw.

Kortom, in deze opleiding krijgt u een overzicht van de algemene kenmerken en begrippen van ons bestaand btw-stelsel.

Inhoud van deze opleiding

1 Historiek
2 Btw-bronnen
3 Voornaamste kenmerken van btw
4 Voordelen van het btw-stelsel
5 Communautaire begrippen
6 Communautaire begrippen (vervolg)
7 Werkingssfeer
8 Praktische benadering
9 Btw-denkpatroon