Eddy Debruyne

Btw-cursus, deel 6: Invoer en IC-verkeer


Eddy Debruyne behaalde het diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 1989 waar hij als assistent verbonden bleef tot 30 september 1992. De lokroep van het onderwijs bracht hem in 1992 naar de Economische Hogeschool Sint Aloysius te Brussel die in 2007 werd omgedoopt tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Ten gevolge van de afsplitsing van de masteropleidingen in het kader van de academisering van het hoger onderwijs is hij sinds 1 januari 2014 als Hoofdlector aan de KULeuven verbonden waar hij momenteel de vakken btw, fiscaal recht en burgerlijk recht doceert. Sinds september 2007 doceert Eddy ook het vak btw aan de Fiscale Hogeschool te Brussel en sinds september 2014 aan de Odisee te Brussel. Hij is tevens (co)auteur van verschillende fiscale (hand)boeken waaronder het handboek btw, het jaarboek personenbelasting, het vastgoedzakboekje en het huurzakboekje. Hij is ten slotte ook een gewaardeerd spreker op diverse seminaries van de Fiscale Hogeschool. Terug naar overzicht

Weet u wanneer een intracommunautaire verwerving van goederen belastbaar is? Weet u op welk tijdstip een invoer belastbaar is? Weet u wanneer er sprake is van een overbrenging of een niet-overbrenging van goederen en wat de concrete gevolgen hiervan zijn? Weet u welke handeling belastbaar is indien de verwervingsdrempel in hoofde van de koper en de verkoopdrempel in hoofde van de leverancier gelijktijdig worden overschreden? Weet u in welke situatie een particulier een btw-plichtige verkoper wordt?

In het zesde deel van deze grondige btw-cursus worden de belastbare handelingen "invoer" en "intracommunautaire levering van goederen" grondig toegelicht. Vooreerst wordt de invoer besproken: de voorwaarden tot belastbaarheid, de plaats van de invoer, het belastbaar feit, het tijdstip van opeisbaarheid en de invoer gevolgd door een vrijgestelde intracommunautaire levering. Vervolgens wordt de intracommunautaire verwerving van goederen onder de loep genomen: het begrip, de voorwaarden tot belastbaarheid, niet-belastbare verwervingen, de bijzondere regeling voor nieuwe vervoermiddelen, de plaats van de handeling, het belastbaar feit en de opeisbaarheid van de btw. Deze materie wordt verduidelijkt door tal van voorbeelden en oefeningen.

Kortom, deze sessie verstrekt u alle informatie over de belastbare handelingen "invoer" en "intracommunautaire verwerving van goederen".