Filip Vandenberghe

Personenbelasting: actua 2019, deel 1


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim tien jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra West. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Maklu. Terug naar overzicht

In dit seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wijzigingen in de aangifte, wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad. In deel 1 worden de vakken I tot en met IX besproken: personalia, onroerende inkomsten, bezoldigingen, niet-belastbare inkomsten, pensioenen, roerend inkomen en de woningfiscaliteit.

Komen onder meer aan bod: de e-BOX, de indexatie van belastingvoordelen, de netto-bestaansmiddelen van wezen, de student-zelfstandige, de belastingvrije som voor gezinsleden, de nieuwe CO2-emissienormen, de mobiliteitsvergoeding, de voordelen van alle aard, split bill voor telefonie, aandelenopties, de uitbreiding van de flexi-jobs, het woon-werkverkeer, vrijwilligerswerk, kostenvergoedingen en sociale voordelen, flexibele verloningsplannen, de collectieve winstpremie, afzonderlijk belastbare inkomsten, achterstallen, forfaitaire kostenschalen, de fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag, overuren in de horeca, vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling, achterstallige pensioenen, de verrekenbare dividenden, auteursrechten, de woonbonus en de hypotheekoverdracht.

Kortom: een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 snel en efficiënt in te vullen.