Filip Vandenberghe

Personenbelasting: actua 2019, deel 2


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim tien jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra West. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Maklu. Terug naar overzicht

In dit seminarie krijgt u een grondige bespreking van alle wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rechtspraak die van belang zijn voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019, met de vakken van het aangifteformulier als leidraad. In het tweede deel van 3 uur worden de vakken X tot en met XIX becommentarieerd: belastingverminderingen, juridische constructies, diverse inkomsten, bezoldiging van bedrijfsleiders, winsten en baten. Tot slot wordt vooruitgeblikt op de maatregelen voor 2020.

Worden onder meer besproken: de afschaffing van een aantal belastingverminderingen, uitgaven voor beschermde goederen, wijk-werken, het nieuwe aanvullend pensioen voor zelfstandigen, het duaal pensioensparen, de tax shelter voor startende en groeiende ondernemingen, minderwaarden op een private privak, kosten van een adoptieprocedure, sociale bijdragen in het kwartaal van stopzetting na pensioenleeftijd, de verrekenbare bedrijfsvoorheffing deeleconomie, juridische constructies en effectenrekeningen, het nieuwe stelsel van de deeleconomie, achterstallige vergoedingen bij winsten, baten en bedrijfsleiders, forfaitaire beroepskosten op winst, de schrapping van een aantal forfaits, niet-aftrekbare geldboeten, de aftrek van autokosten, nephybrides, de verhoogde investeringsaftrek en het tarief van de stopzettingsmeerwaarden.

Kortom: een volledig overzicht, dat iedere boekhouder, accountant, revisor, fiscalist en belastingconsulent nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 snel en efficiënt in te vullen.