Filip Vandenberghe

Personenbelasting actua 2023 deel 1: zichtbare wijzigingen in de aangifte


Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim twintig jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en Syntra/SBM. Filip Vandenberghe is auteur van het referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Gompel & Svacina. Terug naar overzicht

In het eerste deel (1u) van deze opleiding met de nieuwigheden in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (in totaal 7u) krijgt u een overzicht van alle zichtbare wijzigingen die zich in de aangifte hebben voorgedaan.

Komen onder meer aan bod: het tweesporenbeleid in de aangifte, het gebruik van de linker- en rechterkolom van de aangifte, de samentrekking in 1 vak van codes bij feitelijke scheiding, gebouwen verhuurd aan rechtspersonen die geen vennootschap zijn (waaronder huisvestingsmaatschappijen), de vrijwillige overuren en relance-uren, de bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca en van gepensioneerden in de zorgsector, overwerktoeslag, de werkbonus, de codes voor auteursrecht, de kindrekening, de uitdovende codes i.v.m; intresten en kapitaalaflossingen van leningen, de belastingvermindering voor kinderopvang, het belastingkrediet voor winwinleningen, het nieuw stelsel van verenigingswerk, het dubbel statuur van bedrijfsleider en werknemer, het belastingkrediet voor verhoogde tegemoetkoming in de kilometervergoeding en meewerkende echtgenoten en partners.

Kortom: deze opleiding biedt een uitgebreid en volledig overzicht, met naslagwerk, dat iedere financiële beroepsbeoefenaar nodig heeft om de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 correct en efficiënt in te vullen. De opdeling in modules van 1 uur, laat u toe om enkel de delen te selecteren die u en uw clIënten aanbelangen, of de opleidingen te verdelen onder collega's.