Michiel Deweirdt Bestel

Het Vlaamse onteigeningsdecreet

1 uur 59,00 €
Michiel Deweirdt is advocaat en vennoot bij advocatenkantoor Odigo. Hij is actief in het milieurecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht en hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. Hij is lid van de balie van Kortrijk en van de balie van Gent. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent. Hij geeft regelmatig lezingen over vastgoed en onroerend erfgoed, administratief recht en stedenbouw, en heeft diverse boeken en artikels gepubliceerd over deze onderwerpen.

DEWEIRDT, M., "Welke aandachtspunten bevat de bodemreglementering ten aanzien van erfgenamen van een verontreinigd perceel?" en "Hoe werkt de techniek van de versnelde overdracht in het Bodemdecreet?", in D. DEVOS (ed.), 20 Jaar Bodemdecreet - 20 Prangende vragen, Brussel, Larcier, 2015, 186.
DEWEIRDT, M., De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 385 p.
DEWEIRDT, M., "Besluit tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1592-1600.
DEWEIRDT, M., "Administratieve procedure in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1522-1538.
DEWEIRDT, M., "Art. 640-645 B.W. en art. 17 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen", in K. DE GREVE, C. FOURIE en A. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden 2014, Brussel, Larcier, 2014, 844-861.
DEWEIRDT, M., "Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk", TOO 2014, afl. 1, 174-175.
DEWEIRDT, M., Onroerenderfgoedtoets of niet?, TOO 2013, afl. 4, 521-523.
DEWEIRDT, M. en MAMMARELLA, B., Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2013, 186 p.
DEWEIRDT, M. en MERTENS, W., "Milieustakingsvordering", in VAN HEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds), Milieurecht geannoteerd, Die Keure, 2013, 195-201.
DEWEIRDT, M., "Monumentendecreet", in V. SAGAERT en S. VEREECKEN (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar 2013, Brussel, Larcier, 2013, 844-861.
DEWEIRDT, M., "De zorgplicht in het Archeologiedecreet:, Beperkte draagwijdte", noot bij Cass. 23 februari 2012, TBO 2012, 155-157.
DEWEIRDT, M., Het archeologierecht: een schat aan rechtsregels van onder het stof gehaald, Larcier, 2010, 73 p.
DEWEIRDT, M., "Recente wijzigingen aan het Monumentendecreet: de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de Expertencommissie", in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Larcier, 2010, 249-271.
CEENAME M. en DEWEIRDT M., Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2009, 295 p.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in de regelgeving omtrent de bescherming van het onroerend erfgoed", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 37-52.
DEWEIRDT, M., Het bodemdecreet, Mechelen, Kluwer, 2008, 233 p.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in het kader van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur en het hergebruik van overheidsinformatie", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 119-141.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepsprocedures in het Bodemdecreet", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 17-36.
DEWEIRDT, M., "Anarchie op de bodem van de Noordzee. Gebrekkige bescherming van het archeologisch erfgoed in de Noordzee", Juristenkrant 2006, afl. 132, 4
DEWEIRDT, M., "Bescherming van het archeologische onroerende erfgoed", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 90 p.
DEWEIRDT, M., "Bescherming van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
DEWEIRDT, M., "Monumentenzorg. Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het Vademecum voor Architecten, Mechelen, Kluwer, 2007, 30 p.
DEWEIRDT, M., "Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
DEWEIRDT, M., Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 33 p.
DEWEIRDT M., "Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 55 p.
DEWEIRDT, M., "De bescherming van het archeologisch erfgoed", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 93 p.
D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "Het bodemsaneringsdecreet tien jaar ervaring", in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, 315-343.
D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer", in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Kluwer, 2004, 11 p.
Terug naar overzicht

Weet u welke instanties er specifiek bevoegd zijn inzake onteigening? Weet u wat de projectnota inhoudt? Wist u dat onderhandeling tussen de onteigeningsinstantie en de onteigende verplicht is sinds 1 januari 2018? Weet u wat een verzoek tot zelfrealisatie inhoudt? Wist u dat het nieuwe decreet een reeks te respecteren termijnen voorziet teneinde aan de betrokken partijen een snelle procedure te garanderen?

In deze sessie (1u) bespreekt Michiel Deweirdt het Vlaams onteigeningsdecreet. Eerst wordt de regelgeving gekaderd. Vervolgens worden de onteigeningsvoorwaarden en de onteigeningsinstanties besproken. Daarna worden de bestuurlijke fase en de gerechtelijke fase overlopen. Tot slot worden enkele bijzondere situaties toegelicht.

Komen onder meer aan bod: de totstandkoming, het toepassingsgebied en de doelstellingen van het decreet, de voorwaarden tot onteigening, de bevoegde instanties en de machtiging, het voorlopig en het definitief onteigeningsbesluit, de onderhandelingsplicht, het openbaar onderzoek, de mogelijkheid tot zelfrealisatie, de gerechtelijke procedure, de termijnen, het onderzoek naar wettigheid, de installatievergadering, de provisionele en de definitieve vergoeding, de wederoverdracht en de overname van een restant.

Kortom, in deze opleiding wordt het Vlaamse onteigeningsdecreet besproken, dat de federale regelgeving in Vlaanderen vevangt vanaf 1 januari 2018.

Inhoud van deze opleiding

1 Regelgeving
2 Onteigeningsvoorwaarden en -instanties
3 Bestuurlijke fase
4 Gerechtelijke fase
5 Bijzondere situaties