Michiel Deweirdt Bestel

Onroerend erfgoed en archeologie

2 uur 79,00 €
Michiel Deweirdt is advocaat en vennoot bij advocatenkantoor Odigo. Hij is actief in het milieurecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht en hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. Hij is lid van de balie van Kortrijk en van de balie van Gent. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent. Hij geeft regelmatig lezingen over vastgoed en onroerend erfgoed, administratief recht en stedenbouw, en heeft diverse boeken en artikels gepubliceerd over deze onderwerpen.

DEWEIRDT, M., "Welke aandachtspunten bevat de bodemreglementering ten aanzien van erfgenamen van een verontreinigd perceel?" en "Hoe werkt de techniek van de versnelde overdracht in het Bodemdecreet?", in D. DEVOS (ed.), 20 Jaar Bodemdecreet - 20 Prangende vragen, Brussel, Larcier, 2015, 186.
DEWEIRDT, M., De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 385 p.
DEWEIRDT, M., "Besluit tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1592-1600.
DEWEIRDT, M., "Administratieve procedure in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1522-1538.
DEWEIRDT, M., "Art. 640-645 B.W. en art. 17 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen", in K. DE GREVE, C. FOURIE en A. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden 2014, Brussel, Larcier, 2014, 844-861.
DEWEIRDT, M., "Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk", TOO 2014, afl. 1, 174-175.
DEWEIRDT, M., Onroerenderfgoedtoets of niet?, TOO 2013, afl. 4, 521-523.
DEWEIRDT, M. en MAMMARELLA, B., Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2013, 186 p.
DEWEIRDT, M. en MERTENS, W., "Milieustakingsvordering", in VAN HEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds), Milieurecht geannoteerd, Die Keure, 2013, 195-201.
DEWEIRDT, M., "Monumentendecreet", in V. SAGAERT en S. VEREECKEN (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar 2013, Brussel, Larcier, 2013, 844-861.
DEWEIRDT, M., "De zorgplicht in het Archeologiedecreet:, Beperkte draagwijdte", noot bij Cass. 23 februari 2012, TBO 2012, 155-157.
DEWEIRDT, M., Het archeologierecht: een schat aan rechtsregels van onder het stof gehaald, Larcier, 2010, 73 p.
DEWEIRDT, M., "Recente wijzigingen aan het Monumentendecreet: de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de Expertencommissie", in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Larcier, 2010, 249-271.
CEENAME M. en DEWEIRDT M., Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2009, 295 p.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in de regelgeving omtrent de bescherming van het onroerend erfgoed", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 37-52.
DEWEIRDT, M., Het bodemdecreet, Mechelen, Kluwer, 2008, 233 p.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in het kader van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur en het hergebruik van overheidsinformatie", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 119-141.
DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepsprocedures in het Bodemdecreet", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 17-36.
DEWEIRDT, M., "Anarchie op de bodem van de Noordzee. Gebrekkige bescherming van het archeologisch erfgoed in de Noordzee", Juristenkrant 2006, afl. 132, 4
DEWEIRDT, M., "Bescherming van het archeologische onroerende erfgoed", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 90 p.
DEWEIRDT, M., "Bescherming van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
DEWEIRDT, M., "Monumentenzorg. Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het Vademecum voor Architecten, Mechelen, Kluwer, 2007, 30 p.
DEWEIRDT, M., "Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
DEWEIRDT, M., Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 33 p.
DEWEIRDT M., "Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 55 p.
DEWEIRDT, M., "De bescherming van het archeologisch erfgoed", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 93 p.
D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "Het bodemsaneringsdecreet tien jaar ervaring", in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, 315-343.
D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer", in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Kluwer, 2004, 11 p.
Terug naar overzicht

Weet u welke wijzigingen zijn van het Onroerenderfgoeddecreet van 2015 invoert? Weet u wat de rechtsgevolgen zijn van inventarisatie van onroerend erfgoed? Weet u wat er veranderd is aan het beschermingsbesluit? Wat zijn de gevolgen van dergelijke bescherming?

In deze Teleseminar (2u) bespreekt Michiel Deweirdt het Onroerenderfgoeddecreet dat van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Vooreerst worden de bevoegdheden inzake onroerend erfgoed overlopen. Vervolgens wordt het Onroerenderfgoeddecreet in detail besproken en wordt melding gemaakt van het geoportaal. Tot slot worden in het hoofdstuk archeologie, de archeologienota en de eigendomsrechten van archeologische vondsten uitvoerig behandeld.

Komen onder meer aan bod: de bevoegdheden inzake onroerend erfgoed, de belangrijkste wijzigingen aangebracht door het Onroerenderfgoeddecreet, inventarissen, beschermingen en hun rechtsgevolgen, het geoportaal, archeologische sites en zones, het passief behoudsbeginsel en de meldingsplicht, de archeologienota, het archeologisch onderzoek, het eigendomsrecht van vondsten en de informatieplicht bij verkoop.

Kortom, dit seminarie geeft u een duidelijk overzicht van het Vlaams Onroerenderfgoeddecreet en de Archeologienota.

Inhoud van deze opleiding

1 Erfgoed in federaal België
2 Het Onroerenderfgoeddecreet I
3 Het Onroerenderfgoeddecreet II
4 Geoportaal erfgoed
5 Archeologie I
6 Archeologie II